บริการจากภาครัฐ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน้าที่:พัฒนาสินค้าและตลาด OTOP จัดกิจกรรมทางการตลาดสนับสนุน SME ให้ไปลงทุนในต่างประเทศ
ที่อยู่: (สนามบินน้ำ) 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2507-7999 สายด่วน 1169 โทรสาร 0-2547-5657
(ถนนรัชดา) 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2513-1909 โทรสาร 0-2511-5200
www.ditp.go.th

กรมการค้าภายใน
หน้าที่:ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรการทางการค้าประเทศต่าง ๆ สำหรับธุรกิจส่งออก
ที่อยู่: 44/100 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2507-6111 , 0-2507-5530 สายด่วน 1385 โทรสาร : 0-2547-5361
http://www.dit.go.th/

ศูนย์ธุรกิจอุตสาหกรรม (BOC)
หน้าที่:ส่งเสริม สนับสนุน แ]ะพัฒนาอุตสาหกรรม SME ภายในประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ที่อยู่:ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-202-4426-7 โทรสาร 02-354-1537-8
http://boc.dip.go.th/

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หน้าที่:ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริหารอุตสากหรรม เกษตร และการเงอน เพื่อยื่นข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล
ที่อยู่:เลขที่ 150 ถ.ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-1860-76 โทรสาร 0-2225-3372
https://www.thaichamber.org/

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน
หน้าที่:จัดกิจกรรมการตลาดสินค้า และบริการที่ไทยให้มีศักยภาพสู่ตลาดอาเซียนให้มากขึ้น
ที่อยู่: 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2507-8218 8237 และ8465 โทรสาร : 0-2547-4240-4
www.aec.ditp.go.th

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
หน้าที่:องค์การหลังมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน และส้รางสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม
ที่อยู่:ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน
โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4
http://www.labour.go.th/

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน้าที่:ฝึกอบรมการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มครองของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคคลากรของกรมพัฒนาฝีมืองแรงงาน
ที่อยู่: ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2245-1707 ต่อ 918 โทรสาร 0-2247-6603
http://www.dsd.go.th/

กรมการจัดหางาน
หน้าที่:ส่งเสริมการมีงานทำและคุ้มครองคนหางานโดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน และแนวโมตลาดแรงงาน
ที่อยู่:กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-9432 สายด่วน 1694
http://www.doe.go.th/

สำนักงานประกันสังคม
หน้าที่:บริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ผู้ปะกันตน การจัดเก็บงบสมทบ การวินิจฉัยสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างประกันตนหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
ที่อยู่:กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2956-2345 สายด่วน 1506
http://www.sso.go.th/

กรมการค้าเจรจาระหว่างประเทศ
หน้าที่:การเจรจา กฎระเบียบ การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน การเปิดเสรีทางการค้าต่าง ๆ
ที่อยู่:44/100 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (66) 2507-7444 โทรสาร (66) 2547-5630
http://www.dtn.go.th/

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หน้าที่:หนุนผู้ประกอบการจดสิทธิบัตร แนะนำมาต่อยอดสู่ธุรกิจ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่อยู่: 44/100 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (66) 2547-4621-25 สายด่วน 1368
http://www.ipthailand.go.th/

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน้าที่:ส่งเสริมให้มีการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาศักยภาพของ SME ขนาดย่อม
ที่อยู่: 44/100 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ (66) 2528-7600 สายด่วน 1570 โทรสาร 0-2547-4459
http://www.dbd.go.th/

กรมสรรพากร
หน้าที่:จัดเก็บภาษีจากฐานรายได้การบริโภคภายในประเทศ
ที่อยู่: 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 1161
http://www.rd.go.th/

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หน้าที่:ให้ความรู้ในธุรกิจ SME ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน แห่งผลิตอุตสาหกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่: 75/6 พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 202 4414
https://www.dip.go.th/th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หน้าที่:บริการข้อมูลทั่วไปของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสถิติทางด้านอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ที่อยู่: 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967 โทรสาร 66-(02)-354-3390
https://www.diw.go.th/webdiw/

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน้าที่:ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการโฆษณา ตลอดจนติดตามเฝ้าระวังข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่: 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-7000
https://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
หน้าที่:ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรับรองคุณภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO9000,ISO14000,OHS,HACCP
ที่อยู่: 75/42 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2202-3300 โทรสาร 0-2202-3415
https://www.tisi.go.th/

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
หน้าที่:หน่วยงานพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ที่อยู่: 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100
https://www.nimt.or.th/main/

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)
หน้าที่:องค์กรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และอาหารสู่ระดับสากล
ที่อยู่:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ +662- 561-2277
https://www.acfs.go.th

สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทย
หน้าที่:พัฒนามาตรฐานอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติอิสลาม
ที่อยู่: 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 13 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 02-218-1053-401แฟกซ์: 02-214-3592
PAGE FACEBOOK : สถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
https://www.halalstandard.or.th/

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา(ITD)
หน้าที่:มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมและค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศอื่น ๆ
ที่อยู่:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2216-1894-7 โทรสาร 0-2718-5461-2
https://www.itd.or.th/

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)
หน้าที่:ทำวิจัยเชิงนโนบายสาธารณะเพื่อการกำหนดนโยบายระยะยาวอันมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่อยู่: 565 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 02-718-5460 โทรสาร 02-718-5461-2
https://tdri.or.th/

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
หน้าที่:หน่วยงานกางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่อยู่: 196 อาคาร วช. 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์:02 561 2445
https://www.nrct.go.th/

สถาบันอาหาร
หน้าที่:สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบเพิ่มมูลค่ากับสินค้าเกษตรและอาหาร
ที่อยู่: เลขที่ 2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 662-886-8088, Fax : 662-886-8106-7
http://www.nfi.or.th/

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หน้าที่:ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ที่อยู่:โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร . 0-2345-1000 โทรสาร. 0-2345-1296-99
http://www.fti.or.th/

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
หน้าที่:สนับสนุนงานวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ
ที่อยู่: อาคาร SM Tower พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02 298 0455
http://www.trf.or.th/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

banner