Young Smart Farmer สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่

SME in Focus
23/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 10686 คน
Young Smart Farmer สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่
banner

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อเข้าสู่  “Thailand 4.0” นั่นคือการผลักดันและพัฒนาภาคการเกษตรสู่เกษตร 4.0 ด้วยการดำเนินโครงการให้เกษตรกรยกระดับตัวเองเข้าสู่ยุค “เกษตรสมัยใหม่” ที่เรามักจะได้ยินคำว่า “สมาร์ท ฟาร์ม” (Smart Farm) หรือ สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Smart Farmer) คือ“เกษตรอัจฉริยะ” ผู้นำเกษตรกรหรือผู้จัดการฟาร์มอย่างมืออาชีพ และขยับเข้าสู่ “สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง” (Smart Farming) คือเกษตรกรรมยุคใหม่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตร

กระนั้นก็ตามการปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่ทั้งสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการ อาทิ เงินทุนที่มีจำนวนที่มากขึ้น เนื่องเพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะเกษตรกรรายย่อย ฐานะยากจน ทางออกคือ ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อใช้เทคโนโลยีร่วมกันในรูปแบบของบริหารของององค์กร

อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างสูง ความล้าหลังในการใช้เทคโนโลยี ทางออกที่รัฐบาลและเอกชนกำลังขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายคือ การสร้างเด็กรุ่นใหม่ตั้งแต่วัยเรียน เพื่อซึมซับและมองความสำคัญของอาชีพด้านการเกษตร ด้วยการ ‘ปั้นเยาวชนเกษตรขึ้นมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่’ หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer คือเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


Young Smart Farmer อนาคตเกษตรไทย

การสร้าง Young Smart Farmer  ถือเป็นการเริ่มเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแบบรุ่นใหม่ให้กับเยาวชนตั้งแต่สถาบันการศึกษาในระดับประถม หรือเยาวชนทั่วไป ที่เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลายเกษตรกรให้รู้เรื่องการตั้งแต่ต้นน้ำ คือ วิเคราะห์สภาพดิน การเตรียมดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลจัดการด้วยระบบเกษตรแม่นยำ การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาดให้ครบวงจร เพื่อสร้างเยาวชนเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่มใหม่ในอนาคต ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทั้งมีความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้

 

แผนการขับเคลื่อนการพัฒนา Young Smart Farmer

1. เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรรุ่นใหม่แต่ละรุ่น

2. มีการพัฒนากิจกรรมการเกษตรด้วยนวัตกรรม รวมทั้งบริการจัดการกิจกรรมเกษตรด้วยระบบ IoT (internet of Things)

3. พัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ (Startup) รวมทั้งพัฒนาระบบธุรกิจเกษตรด้วยนวัตกรรม Smart Farm Digital Market

4. สินค้าเกษตรได้รับรองมาตรฐานสากล Go to Global และยกระดับผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่สากล


ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และเครือข่าย Young Smart Farmer ดำเนินโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. มาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความรู้ด้านระบบการบริหารจัดการตลาดแบบครบวงจรให้กับเครือข่าย Young Smart Farmer ได้เรียนรู้การบริหารจัดการตลาด การสร้างช่องทางการตลาด เพื่อให้มีความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้การตลาดแบบหมุนเวียนของเครือข่าย และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตลาดของร้านค้า Young Smart Farmer พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียนการจัดการตลาดแบบหมุนเวียนในครั้งนี้ เป็นต้น


คุณสมบัติของ Young Smart Farmer

จะต้องมีความรู้เรื่องที่ทำ มีข้อมูลตัดสินใจ มีการจัดการผลผลิต/ตลาด ใส่ใจคุณภาพ รับผิดชอบสังคม/สิ่งแวดล้อม ภาคภูมิใจที่เป็นเกษตรกร โดยเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องได้รับการประเมินศักยภาพและต้องผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี  และมีอายุระหว่าง 17-45 ปี

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านหรือสามารถรับสมัครได้กับเครือข่าย YSF Thailand ซึ่งก็จะประสานกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรอีกทางหนึ่ง 

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

Smart Farming จุดเปลี่ยนประเทศไทย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155826 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132550 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119757 | 24/11/2020
banner