Soft Skills ทักษะที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี

Edutainment
27/08/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 5020 คน
Soft Skills ทักษะที่คนทำงานยุคนี้ต้องมี
banner

หากย้อนไปก่อนศตวรรษที่ 21 การทำงานให้ประสบความสำเร็จ หรือการวัดคุณภาพของคนเพื่อรับเข้าทำงาน อาจจะมุ่งไปที่ Hard Skill ซึ่งเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทำนำมาก่อนเป็นสำคัญ เช่น ความสามารถในการสร้างตึก ความรู้ด้านสถาปนิก การออกแบบ จัดสวน การทำบัญชี เป็น Skill ที่เกิดจากเรียนรู้ ฝึกฝน จากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง

หากความเก่งความรู้ความชำนาญด้าน Hard Skill เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน องค์กรหรือจะทำให้ชีวิตการทำงานประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้อีกต่อไปแล้วในยุคนี้  จำเป็นต้องมี Soft Skill ที่เป็นทักษะด้านอารมณ์ ความสามารถในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและการพัฒนาตัวเองควบคู่ไปด้วย จึงจะเป็นคนทำงานที่องค์กรต้องการและเป็นการปูทางให้ชีวิตประสบความสำเร็จในสังคมการงาน 

Soft Skill จึงกลายมาเป็นทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมีเป็นอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทุกภาคส่วน และทำให้มนุษย์นั้นมีความแตกต่างจากการใช้หุ่นยนต์หรือ  AI ที่ถูกนำมาแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้นทุกวัน ดังนั้นในโลกการทำงานปัจจุบันจึงไม่ได้แข่งขันกันที่ความรู้ ความสามารถระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพียงเท่านั้น แต่ยังต้องแข่งขันกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอีกด้วย และ Soft Skill คือตัวช่วยที่จำให้ได้ตำแหน่งงานที่ต้องการ รวมไปถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่คาดหวัง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ทำไม Soft Skill จึงสำคัญ

เพราะหลายสิ่งอย่างบนโลกไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากความรู้ด้าน Hard Skill เพียงอย่างเดียว เหมือนที่วิศวกรผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถสร้างอาคารให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องมี โฟร์แมน กรรมกร สถาปนิก ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ทีมงาน  ฯลฯ มาช่วยในการก่อสร้างด้วยจึงจะสำเร็จเป็นอาคารพร้อมใช้งานได้ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมต้องพึ่งพาทักษาด้าน Soft Skill ในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน การประนีประนอม หาทางออกของปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จก้าวหน้าตามเป้าหมาย

นอกจากนี้การมี Soft Skill ที่ดียังช่วยสร้างโอกาสและความก้าวหน้าให้แก่คนทำงานได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น คนขายของที่ไม่ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วยังเพิกเฉย สอบถามอะไรก็ตอบไม่ได้ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะปิดการขายได้ และเป็นไปได้มากว่าลูกค้าจะไม่กลับมาใช้บริการอีก หากมีร้านอื่นที่ขายสินค้าแบบเดียวกันให้บริการด้วยความใส่ใจในรายละเอียด และดูแลลูกค้าได้ดีกว่า ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีทักษะด้าน Soft Skill ดี ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งงานที่สมัคร และมีความก้าวหน้าในการทำงานได้เร็วกว่าคนที่มีแต่ Hard Skill เพียงอย่างเดียว

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านคุณลักษณะ Soft Skills ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และเปรียบเทียบความต้องการของตลาดแรงงานด้านคุณลักษณะ Soft Skills จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 985 คน พบว่า

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะ Soft Skill ของบัณฑิต ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการเกี่ยวกับคุณลักษณะ Soft Skill ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1) ด้านความคิดสร้างสรรค์

2) ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

3) ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) ด้านการเปลี่ยนแปลง

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อจำแนกรายข้อพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการคุณลักษณะ Soft Skill ของบัณฑิต ในเรื่องการมีน้ำใจต่อผู้อื่นมากที่สุด

 

2. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละกลุ่ม ด้านคุณลักษณะ Soft Skill ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตในกลุ่มตลาดแรงงานยุคประเทศไทย 4.0 มีความต้องการคุณลักษณะ Soft Skill ของบัณฑิตทั้ง 5 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานของคนทำงานในองค์กรต่างๆ ไม่ได้เกิดจากทักษะความชํานาญงาน แต่เกิดจากปัญหาในการทํางานร่วมกันระหว่างพนักงาน การเข้ากันไม่ได้ การขาดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ขาดทักษะด้านการสื่อสารที่ดี ความไม่สามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม การขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และการควบคุมอารมณ์ เป็นเหตุให้การงานนั้นๆ ไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอีกด้วย

ทักษะด้าน Soft Skill ที่คนในยุคนี้ต้องมี

Soft Skill จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานต้องมี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องออกสู่ตลาดแรงงานในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไปทั่วโลก จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ทำให้มีพื้นที่ตำแหน่งงานว่างลดลง และกลายเป็นตัวช่วยที่จะทำให้บัณฑิตใหม่หรือแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการทำงานมีพื้นที่และมีโอกาสเติบโตในองค์กร รวมถึงกลายเป็นคนที่หลายๆ หน่วยงานต้องการ ด้วย Soft Skill เหล่านี้

1. สื่อสารได้ราบรื่น ตรงจัด ชัดเจนไม่ทำให้เกิดความขัดแย้ง การสื่อสารเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตลอดการทำงาน เพราะต้องใช้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อการประสานงาน นำเสนองาน ประชุมทีม ออกคำสั่ง นำเสนอความคืบหน้า ระหว่างคนทำงาน เจ้านายลูกน้อง รวมถึงหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ และลูกค้า ซึ่งการสื่อสารที่ดีสามารถทำให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน เกิดการพัฒนางานได้ตามเป้าหมาย ลดการขัดแย้งระหว่างคนทำงาน ทำให้เห็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันได้ ไปจนถึงสามารถปิดการขาย ทำยอดได้ด้วย

2. เข้าสังคมหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในองค์กร เพราะคนเราไม่สามารถทำอะไรได้เบ็ดเสร็จด้วยตัวคนเดียว จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความรู้ ความชำนาญจากผู้อื่นด้วย จึงจะทำงานเล็กน้อยไปจนถึงงานใหญ่ให้สำเร็จได้ และเนื่องจากในองค์กรหนึ่งๆ จะมีคนมากหน้า ต่างนิสัย ต่างวัย ต่างความความสามารถร่วมทีมอยู่ด้วย การมีทักษะในการเข้าสังคมและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นที่ดี จึงช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในทีมงาน และทำให้งานประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

3. มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบวก การคิดนอกกรอบหรือแนวขวาง การคิดเชิงเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าทึ่ง รวมไปถึงสามารถทำงานผ่านแรงกดดันที่เกิดขึ้นได้ และเป็นทักษะสำคัญที่มีพลังมากพอจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ หรือ สิ่งใหม่ได้ ที่นายจ้างต้องการและมองหาในคนทำงานในทุกยุคสมัย

4. สามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างมองหาในคนทำงานยุคนี้ เนื่องจากโลกกำลังถูกปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ไปเร็วมาเร็ว รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และพฤติกรรมผู้คนที่เปลี่ยนไป อาจส่งผลต่อธุรกิจการงานขององค์กรได้ การที่ในองค์กรมีคนทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตามโลกตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีจึงเป็นผลดีต่อองค์กร

5. ไม่หยุดความรู้แค่ในตำรา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะโลกเปลี่ยนเร็วและมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นคนทำงานที่ทำตัวเป็นน้ำพร่องแก้วอยู่เสมอ จะสามารถเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่ได้จบไปตั้งแต่จบจากมหาวิทยาลัย ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ไม่หยุดหาความรู้ไว้เพียงแค่ในตำรา ในวันที่เดินออกมาจากรั้วมหาลัย ย่อมเป็นบุคคลากรอันมีค่าที่ทุกองค์กรต้องการและแสวงหา เพราะทุกความรู้ที่เขาเปิดรับย่อมมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการทำงานอยู่เสมอ 

6. บริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าในยุคนี้จะมีหลายองค์กรยืดหยุ่นกับเวลาการทำงานของพนักงานมากขึ้น แต่การบริหารเวลาใน 1 วันทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ยังเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะทำให้สามารถจัดการงานได้ตามกำหนดนัดหมาย ทำให้รันงานต่อไปได้โดยไม่ถ่วงกินเวลาของคนในทีมที่อาจต้องทำงานแบบเกี่ยวพันกัน ฉะนั้นการบริหารจัดกาเวลาเป็น เรียงลำดับความสำคัญของงาน และทำได้ตามเวลาเป้าหมายจึงเป็นคุณสมบัติของคนทำงานคุณภาพที่องค์กรต้องการ

 

แหล่งอ้างอิง

https://mcjou.com/

https://www.workventure.com/ 


Soft Skills ทักษะจำเป็นในการทำงาน

5 นิสัยทำงานอย่างมืออาชีพ คุณก็ทำได้!


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330427 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
320319 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
302819 | 29/01/2020
banner