พาธุรกิจ SME ก้าวข้ามทุกวิกฤตด้วยหลัก ESG

SME Update
30/08/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2936 คน
พาธุรกิจ SME ก้าวข้ามทุกวิกฤตด้วยหลัก ESG
banner

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เรื่องของ ‘ความยั่งยืน’ กลายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการยุคนี้ต้องตระหนักถึง เพื่อให้ธุรกิจคงอยู่ได้ยาวนาน อยู่รอด และเติบโต ในวันที่โลกเปลี่ยน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 เห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมคนไทย ได้ปรับเปลี่ยนมาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างๆ เริ่มหันมาใช้แนวคิดธุรกิจ ESG กันมากขึ้น

แล้วแนวคิด ESG คืออะไร ทำไมถึงเป็นหัวใจหลักกลยุทธ์ธุรกิจทั่วโลกที่คนให้ความสนใจ

ESG (Environmental Social Governance) เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการเติบโตของผลกำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่


1. Environment (การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) เน้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. Social (การจัดการด้านสังคม) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบด้าน

3. Governance (การจัดการด้านธรรมาภิบาล) คือการมีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริต ดำเนินงานอย่างโปร่งใส และดูแลผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสีย


ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


สำคัญอย่างไร? ทำไมธุรกิจต้องใช้แนวคิด ESG


ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม การใส่ใจสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีบรรษัทภิบาล ยิ่งในเรื่องเทรนด์รักษ์โลกและความยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ


โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 เห็นได้ชัดเจนว่าพฤติกรรมคนไทยได้ปรับเปลี่ยนมาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างๆ เริ่มหันมาใช้แนวคิดธุรกิจ ESG กันมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงยังตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในยุคนี้ พร้อมเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทด้วย


หลัก ESG เป็นแนวทางในการทางธุรกิจที่ยั่งยืนที่บริษัทต่างๆ ควรนำมาปรับใช้ปฏิบัตินอกเหนือจากการพิจารณาจากตัวเลขทางการเงินอย่างเดียว เพราะแนวทางนี้สามารถเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวได้ และเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เพราะต่อจากนี้ธุรกิจที่คาดหวังแต่ผลกำไรโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม อาจจะถูกผู้บริโภคและนักลงทุนมองข้ามก็เป็นได้


สำหรับในประเทศไทย ESG กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน บริษัทจดทะเบียนหลายรายมีการนำข้อมูลด้าน ESG มาจัดทำรายงานความยั่งยืน (sustainability report) เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ควบคู่กับรายงานข้อมูลทางการเงิน  ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีการจัดทำรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจที่คำนึงถึง ESG


 

SME ปรับใช้ ESG อย่างไรให้ยั่งยืน


ปัจจุบันมีผู้นำทางธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการนำ ESG มาปรับใช้ในองค์กร เพราะต่างตระหนักถึงผลลัพธ์ในทิศทางบวกที่จะนำมาสู่องค์กรเมื่อนำ ESG มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการสร้างแบรนด์ การเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นเพราะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์ นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการจ้างงานพนักงาน เนื่องจากกว่า 70% ของคนทำงานในยุคปัจจุบัน ต้องการทำงานให้กับองค์กรที่ใส่ใจกับสังคมและส่วนร่วม


และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ SME ที่ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หากอยากสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะ มีวิธีการปรับใช้อย่างไรบ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด


 

ปรับให้ ESG เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร


การให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG มากขึ้นโดยบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องให้ความสำคัญกับคนหรือพนักงาน จะสามารถดึงดูดให้มีคนเก่งๆ สนใจไปทำงานด้วย บริษัทชั้นนำของโลกที่เป็นผู้นำในเรื่องความยั่งยืน จึงมักให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนช่วยทำให้โลกและสังคมดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่สนใจทำงานที่มีความหมายและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่น


 

สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคนในท้องถิ่น


อยากดำเนินธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากสังคม บริษัทต่างๆ ก็ต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมด้วย เช่น การสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนแวดล้อมของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำอยู่อย่างจำกัด อาจมีส่วนช่วยพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของชุมชน ในขณะที่ธุรกิจก็สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง


 

คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม


หากจะเป็นการตอบโจทย์คนยุคนี้ ภาคธุรกิจต้องดูว่าสามารถทำอย่างไรได้เพิ่มเติม เช่น การลดกระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติก ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของกระบวนการผลิตลดต่ำลง


 

สร้างความเป็นธรรมให้กับภาคธุรกิจ


มุ่งเน้นทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เช่น การพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพของผู้บริโภค อาจทำให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คําปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามแนวคิด ESG นอกจากจะเป็นการสะท้อนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และมองเห็นทิศทางในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว


ดังนั้นในอนาคต สังคมจะมองกลับมาในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนทางสังคมที่น่าชื่นชม และเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงทุกฝ่าย และแนวคิดธุรกิจ ESG จะทำให้บริษัทถูกมองอย่างยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีได้อย่างโดดเด่น


 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.setsustainability.com/

https://www.matichon.co.th/

https://www.bot.or.th/

https://www.setsustainability.com/

http://www.asco.or.th/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503058 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130224 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124802 | 28/10/2020
banner