สรรพากรเยียวยาภาษีลดผลกระทบโควิด-19

SME Update
21/05/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 4249 คน
สรรพากรเยียวยาภาษีลดผลกระทบโควิด-19
banner

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยจะมีทีท่าว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดี ธุรกิจหลายประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ รวมทั้งรับได้มีมาตรการเยียวยาภาคประชาชนและเอกชนในหลายกลุ่ม ตลอดจนมาตรการ Soft Loan เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อเยียวยาเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ และการพักชะระหนี้

ทั้งนี้สำหรับมาตรการด้านภาษี ซึ่งล่าสุดกรมสรรพากรได้มีได้ออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระของผู้เสียภาษีทั้งกลุ่มบุคคลและกลุ่มนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้


มาตรการสำหรับกลุ่มบุคคล/บุคลากรทางการแพทย์

1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับ ค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทำหน้าที่เฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่สืบสวนโรค พนักงานขับรถส่งผู้ป่วย รวมทั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการหรือข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปีภาษี 2563

2. เพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับการหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากประเภทสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปีภาษี2563 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น และมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลง

3. เลื่อนเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2562 รอบ 2 โดยกรมสรรพากรได้ออกมาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบฯ เพิ่มเติมอีก 2 เดือน จากเดิมสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 เป็น 31 สิงหาคม 2563 เป็นมาตรการบรรเทาภาระให้แก่ผู้เสียภาษีที่จากเดิมได้มีมาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบฯ ออกไป

 

มาตรการสำหรับกลุ่มนิติบุคคล

1. เลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเลื่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 จากเดิมที่ต้องยื่นในเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม 2563 เป็นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเลื่อนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 จากเดิมที่ต้องยื่นในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2. เลื่อนเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องหยุดกิจการตามคำสั่งของทางราชการ และผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยจะได้รับการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีออกไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

3. มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเจ้าหนี้ที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยเร่งให้การปรับโครงสร้างหนี้ของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ลูกหนี้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถฟื้นฟูฐานะและกิจการแล้วประกอบอาชีพและธุรกิจต่อไปได้

ส่วนทางด้านเจ้าหนี้และระบบสถาบันการเงินในภาพรวมจะมีต้นทุนลดลงและสามารถให้สินเชื่อแก่ประชาชนและธุรกิจต่างๆ เพิ่มเติมได้ ได้แก่ เจ้าหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และเจ้าหนี้อื่นที่ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงิน โดย

(1) ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

(2) ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญให้แก่เจ้าหนี้ทั้งนี้ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมทั้งลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

 

TAX from Home ผ่อนคลายระเบียบ/ขั้นตอนภาษีให้ง่ายขึ้น

ขณะเดียวกันกรมสรรพากรได้แนะนำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home  ทั้งการลงทะเบียน การยื่นแบบ การชำระภาษีและการคืนเงินภาษี ใช้บริการง่าย สะดวก ปลอดภัยผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดและป้องกัน COVID– 19 แพร่ซ้ำ พร้อมได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการชำระภาษีออนไลน์

TAX from Home เป็นโครงการที่กรมสรรพากรได้ผ่อนคลายระเบียบและขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าถึงการทำธุรกรรมภาษีในทุกมิติได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการร่วมมือกับภาคการเงินเพื่อสนับสนุนการทำธุกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด้านการรับและการจ่ายเงินของภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในภาวะการณ์เช่นนี้ โครงการนี้จะเริ่มผ่อนคลายตั้งแต่

o  การลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที

o  การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก ทำให้ภาคเอกชนมีระยะเวลาในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

o  การชำระภาษี e-Payment ธนาคารเกือบทั้งหมดร่วมมือกัน ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับแบบที่ยื่นและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์จากนี้จนถึงสิ้นปี 2563

o  การคืนเงินภาษี e-Refund ผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งบริการคืนเงินที่กรมสรรพากรและธนาคารร่วมกันให้บริการ


ทั้งนี้ TAX from Home ทำให้สามารถประกอบธุรกิจและมีการทำธุรกรรมภาษีแบบ Social Distancing ไม่จำเป็นต้องเจอหน้า ไม่มีการรับส่งเอกสาร ไม่มีการจับธนบัตรหรือเช็ค ไม่มีการสัมผัสใดๆ ซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกรรมแบบ Paperless & Cashless นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีทุกราย


สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


เทคนิคบริหารเงินฉบับผู้ประกอบการ

5 เรื่องสำคัญการบริหารเงินให้ธุรกิจ SMEs ไปรอด


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503056 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130223 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124797 | 28/10/2020
banner