Local Economy เชื่อมโยงเศรษฐกิจจากฐานราก

SME in Focus
24/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2058 คน
Local Economy เชื่อมโยงเศรษฐกิจจากฐานราก
banner

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงานต่างสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสามารถเพิ่มผลผลิตได้กว่าเท่าตัว ลดต้นทุนจากการลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีปราบศัตรูทางการเกษตร ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรไทย (ปัจจุบันไทยนำเข้าปุ๋ยประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 5,000 คนต่อปี และเสียชีวิตปีละ 600 ราย) ทำให้ผลิตผลที่ได้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาด

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเกษตรปลอดภัย โดยการนำระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices, GAP) มาใช้ให้มากขึ้น โดยมีการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย และการปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์เฉพาะท้องถิ่น อาทิการปลูกไผ่ กาแฟ ชา และโกโก้ การเลี้ยงแพะ แกะ แมลง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระดับครัวเรือน รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมและมีมูลค่าสูง สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตลอดจนการนำผลผลิตมาแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้ 240,000 บาท/ครัวเรือน/ปี

ทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากสัตว์เศรษฐกิจในชุมชน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ ในระดับครัวเรือน โดยไม่เน้นการทำในระดับอุตสาหกรรม ควรศึกษาว่าควรมีขนาดเท่าไรที่เหมาะสมในระดับชุมชน เช่น เทคโนโลยีการเลี้ยงปูม้า เทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีด เทคโนโลยีการ เลี้ยงปูนา

อย่างไรก็ตามการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น สารให้ความหวาน สารแต่งกลิ่นรส สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ พลาสติกชีวภาพ อาหารเสริม สุขภาพหรืออาหารสำหรับคนป่วยโดยเฉพาะ (Functional Food) ซึ่งจะช่วยดูดซับผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินในตลาด บรรเทาปัญหาราคาตกต่ำในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยได้  ตลอดจนการทำให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลคุณภาพสูง โดยนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) การผลิตสารเคมีชีวภาพมูลค่าสูงจากกลีเซอรีนและเอทานอล

กระนั้นในการยกระดับการต่อยอดภาคเกษตร สู่การวางรากฐานเศรษฐกิจจากฐานรากยังคงมีอีกหลายมิติ อาทิ การส่งเสริมการท่องเทียวชีวภาพ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และการเจาะตลาดใหม่มากยิ่งยิ่ง

แต่ยังมีอีกมิติที่ควรจับตาและเป็นประเด็นทั้งภาคสังคมโลกให้ความสนใจ เช่น การสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นการแปลงของเสียให้เป็นแหล่งรายได้ในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการเดิมใน ระบบ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่จะเข้ามาปิดช่องว่างในการใช้ทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอันเกิดจากการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG เช่น ธุรกิจการออกแบบ (สำหรับคนสูงอายุ หรือคนป่วย), อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง สินค้า (เกษตร อาหาร และเวชภัณฑ์) หรือแม้แต่การบริการอื่นๆ ซึ่งจะเป็นรูปแบบการจัดการแบบบูรณาการในทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง

ถึงตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่า ภายใต้รูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจเกษตรจากฐานราก จะเป็นการยกระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต แต่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ที่สำคัญตัวเกษตรกรเองยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับตัวในรูปแบบใหม่ๆ และการทำเกษตรสมัยใหม่ควบคู่กับการใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 

6 เทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมวงการเกษตรไทย 

เกษตรกรยุคใหม่ จำหน่ายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155826 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132565 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119760 | 24/11/2020
banner