‘LAT WATER’ มิติใหม่แห่งการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม

SME Update
30/11/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3064 คน
‘LAT WATER’ มิติใหม่แห่งการบำบัดน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม
banner

การบำบัดน้ำเสีย คือการกำจัดหรือทำลายสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้หมดไป หรือเหลือน้อยที่สุดให้ได้มาตรฐานที่กำหนดและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากแหล่งต่างกันจะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการบำบัดน้ำจึงมีหลายวิธี โดยระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปมี 3 วิธีคือ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. กระบวนการทางเคมี (chemical process)

เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยการแยกสารต่างๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียที่บำบัด เช่น โลหะหนักสารพิษ สภาพความเป็นกรด ด่างสูงๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ด้วยการเติมสารเคมีต่างๆ ลงไปเพื่อให้เข้าไปทำปฏิกิริยาซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสาร แต่วิธีนี้มีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน้ำเสียแล้ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสารเคมีค่อนข้างสูง ดังนั้นกระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้ำเสียไม่สามารถบำบัดได้ด้วยกระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ

2. กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process)

กระบวนการทางชีววิทยา (biological process) เป็นการอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาทำการย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็นการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ แต่หลักการนี้เลือกสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานของจุลินทรีย์ โดยสัมพันธ์กับปริมาณของจุลินทรีย์ และเวลาที่ใช้ในการย่อยสลาย แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรียที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria)

3. กระบวนการทางกายภาพ (physical process)

กระบวนการทางกายภาพ (physical process) เป็นการบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายซึ่งจะแยกของแข็งที่ไม่ละลายน้ำออก วิธีนี้จะแยกตะกอนได้ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่องการแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30% เท่านั้น วิธีการต่างๆ ในกระบวนการนี้มีหลายวิธี เช่น การดักด้วยตะแกรง (screening) เป็นการแยกเศษขยะต่างๆ ที่มากับน้ำเสีย เช่น เศษไม้ ถุงพลาสติก กระดาษ ตะแกรงมีหลายขนาด การดักด้วยตะแกรงจึงเป็นการแยกขั้นตอนแรกในการบำบัดน้ำเสีย การตัดย่อย (combination) คือ การใช้เครื่องตัดทำลายเศษขยะขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง การกวาด (skimming) เป็นการกำจัดนำมันและไขมันโดยทำการดักหรือกวาดออกจากน้ำเสีย การทำให้ลอย (floating) จะใช้กับตะกอนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าน้ำ การตกตะกอน (sedimentation) เป็นการแยกตะกอนออกจากน้ำเสียโดยอาศัยหลักการเรื่องแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะใช้กับตะกอนที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำ


LAT Water Limited คือบริษัทเทคโนโลยีของอังกฤษที่พัฒนาเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานต่ำ โดยเทคโนโลยี LAT Water ซึ่งจะบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมและจากหลุมฝังกลบซึ่งรู้จักกันในชื่อ น้ำชะขยะ ซึ่งบริษัทผู้คิดค้นกล่าวว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการดำเนินงานได้เกือบครึ่งหนึ่ง

โดยปกติแล้วน้ำชะขยะเป็นหนึ่งในของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่บำบัดได้ยากที่สุด เทคโนโลยีการบำบัด น้ำชะขยะที่มีอยู่ทั่วโลกมักเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมากซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษจำนวนมาก และจนถึงปัจจุบัน งานวิจัยส่วนใหญ่ในสาขานี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงเทคโนโลยีพื้นฐาน มากกว่าการมองหาการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการบำบัดน้ำชะขยะ ทั้งในหลุมฝังกลบและในกระบวนการอื่นๆ ที่ต้องใช้น้ำมาก โดยทาง LAT เองกล่าวว่าการบำบัดด้วยวิธีของบริษัทสามารถนำน้ำกลับคืนได้มากถึงร้อยละ 90 เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และ/หรือรีไซเคิล

เทคโนโลยีดังกล่าวมีชื่อว่า เทคโนโลยีความดันบรรยากาศอุณหภูมิต่ำ (Low temperature Ambient pressure Technology :  LAT) โดยทำการแยกและนำน้ำสะอาดออกจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนสูง โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งเป็นแหล่งพลังงานหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการการลดการใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งทางเรือบรรทุกของเสีย รวมกับเทคโนโลยีการแยกสารที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ทำให้เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่มาเขย่าภาคการจัดการน้ำเสียอย่างสิ้นเชิง


โดยเริ่มแรกบริษัท LAT Water ร่วมกับบริษัท Viridor ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลและจัดการของเสีย ได้มีการยื่นขอเงินสนับสนุนจำนวน 548,000 ปอนด์ (471,000 ยูโร) ผ่านโครงการ UK government’s Industrial Energy Efficiency Accelerator หลังจากได้รับเงินสนับสนุน บริษัทได้เปิดตัวโครงการนำร่องเพื่อบำบัดน้ำชะขยะจากหลุมฝังกลบขยะ Broadpath ของบริษัท Viridor ใกล้เมือง Exeter ซึ่งจากโครงการนำร่องดังกล่าวดำเนินการได้ 6 เดือน ได้แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลดลงถึงร้อยละ 48 และใช้พลังงานลดลงร้อยละ 70 ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี LAT สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัวช่วยเปลี่ยนเกมได้จริง และปัจจุบันได้มีการวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว

นอกจากนี้ เทคโนโลยี LAT ได้ถูกนำไปใช้ในประเทศจีนด้วยอัตราการบำบัดน้ำเสียที่ปริมาณ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นเวลา18 เดือนที่ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ว่า LAT สามารถนำไปใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใดก็ได้ และในขณะนี้บริษัทกำลังจะออกบริการเทคโนโลยีในรูปแบบสัญญาเช่าแก่ผู้ดำเนินการฝังกลบขยะและสภาท้องถิ่นทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งจะทำให้ช่วยลดอุปสรรคทางด้านเงินทุนและระยะเวลาในการคืนทุน

 

แหล่งอ้างอิง : มหาวิทยาลัยมหิดล

https://latwater.co.uk/

thaiindustrialoffice.wordpress.com

https://industryeurope.com/sectors/energy-utilities/lat-launches-pioneering-landfill-wastewater-technology/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503047 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130215 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124735 | 28/10/2020
banner