โค้งสุดท้าย...เร่งจัดประชุมงบการเงินไม่เกิน 30 พ.ย. 2563 นี้

SME Update
20/11/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 3164 คน
โค้งสุดท้าย...เร่งจัดประชุมงบการเงินไม่เกิน 30 พ.ย. 2563 นี้
banner

ข้อมูลงบการเงิน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถของธุรกิจ ซึ่งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้ข้อมูลงบการเงินที่กรมฯ เผยแพร่ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือร่วมทุนกับธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีว่าธุรกิจของท่านมีธรรมาภิบาล แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและน่าร่วมลงทุนอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้นิติบุคคลสามารถจัดประชุมอนุมัติงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ จนกว่าสถานการณ์คลี่คลายหรือจนกว่าจะพร้อม แต่เมื่อจัดประชุมแล้วเสร็จจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อนายทะเบียน 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกมาตรการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประเทศ และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการได้ คือการจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในห้องประชุม แต่ต้องมีมาตรการการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องออกประกาศใหม่ยกเลิกประกาศเดิม และกำหนดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและยื่นงบการเงินตามกฎหมาย

ตามกฎหมาย บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำเสนองบการเงินเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี และเมื่องบการเงินได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่แล้ว บริษัทจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน ส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือน และมีหน้าที่ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือน สำหรับสมาคมการค้าและหอการค้าต้องนำงบดุลเข้าที่ประชุมสมาชิกภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีการบัญชี และยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดการประชุมของนิติบุคคลภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 กำหนดให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีก่อนหรือในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ที่ยังไม่ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือสมาชิก ให้เร่งจัดประชุมอย่างช้าไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อจัดประชุมเสร็จ ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยื่นงบการเงิน และยื่นหนังสือชี้แจงการจัดประชุมล่าช้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันมีนิติบุคคลยื่นงบการเงินแล้วจำนวน 78% คงเหลือที่ยังไม่ได้ยื่นอีก 22% จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2563 ให้เร่งจัดประชุมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด

 

แหล่งที่มา : https://www.commercenewsagency.com/  


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503056 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130223 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124800 | 28/10/2020
banner