อียูกับ 7 มาตรการสาธารณสุข รับมือโควิดระบาด

Edutainment
03/07/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 1704 คน
อียูกับ 7 มาตรการสาธารณสุข รับมือโควิดระบาด
banner

ด้วยความเปราะบางด้านสาธารณสุขของสหภาพยุโรป (EU) ต่อการรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ทำให้ EU จำเป็นต้องปรับตัวผ่านการจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุขแก่หน่วยงานกลาง เช่น องค์การด้านยาของ EU (European Medicines Agency - EMA) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่ง EU (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) การจัดตั้งคลังยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วม รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและกลไกของ EU

โดยให้คณะกรรมาธิการยุโรปมีบทบาทนำในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก เช่น การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านยูโร และวัคซีนจำนวน 100 ล้านโดสแก่โครงการ COVAX Facility ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและผลิตวัคซีน ตลอดจนมาตรการควบคุมการเปิด-ปิดชายแดนให้มีความสอดคล้องกันโดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. ยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของ EU (EU Vaccines Strategy)

1.1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของ EU เพื่อเร่งการผลิตและพัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดเป้าหมายช่วงเวลาประมาณ 12-18 เดือนในการสนับสนุนและเร่งการพัฒนาวัคซีน

1.2 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวกำหนดเสาหลักที่สำคัญ 2 ประการ คือ

(ก.) การผลิตวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอสำหรับ EU โดยการจัดทำข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้า (Advance Purchase Agreement - APA) กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนรายต่างๆ รวมทั้งการใช้กลไกสนับสนุนฉุกเฉินและการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม

(ข.) การปรับกฎระเบียบของ EU ให้สอดคล้องกับความเร่งด่วน โดยเฉพาะปรับปรุงขั้นตอนการรับรองวัคซีน โดยคำนึงถึงมาตรฐานของคุณภาพวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.3 นับถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 EU สามารถสำรองวัคซีนไว้ได้แล้วประมาณ 4.4 พันล้านโดส และมีแผนจะบริจาควัคซีนให้กับโครงการ COVAX Facility จำนวน 100 ล้านโดสภายในสิ้นปี 2564 โดยมีวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก EMA สำหรับใช้ภายใน EU/จัดสรรให้แก่ประเทศสมาชิกแล้วจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca และ Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ Sinovac และ Sputnik

 

2. ยุทธศาสตร์การรักษาโควิด 19 (EU Strategy for Therapeutics Strategy)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาโควิด 19 ของ EU เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการใช้ยา รวมถึงการรักษาโควิด 19 ในระยะยาว โดยยุทธศาสตร์นี้จะครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของยาที่ใช้รักษาฯ ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนา การผลิต การจัดหา และการปรับใช้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการรักษาฯ ที่เป็นไปได้ 10 รายการ นำเสนอภายในเดือนมิถุนายน 2564 และคาดว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสามารถเริ่มใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2564

 

3. การจัดหายารักษาโควิด 19

ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้ลงนามสั่งซื้อยาต้านไวรัส Remdesivir จาก Gilead Sciences ซึ่งเป็นยาที่มีศักยภาพสูงในการรักษาโควิด 19 และเป็นยาชนิดเดียวที่ EU รับรองสำหรับใช้รักษาโควิด 19 จำนวน 500,000 คอร์ส (Treatment Courses) โดยเป็นยารักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคปอดบวมและต้องเพิ่มระดับออกซิเจนจากการที่ปอดถูกทำลาย พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจำนวน 70 ล้านยูโร สำหรับการกระจายยาต้านไวรัส Remdesivir ไปยังประเทศสมาชิก

 

4. การเสริมสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกผ่านโครงการ EU4Health Programme

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 สภายุโรปมีมติเห็นชอบโครงการ EU4Health Programme สำหรับปี 2021-2027 วงเงิน 5,100 ล้านยูโร เพื่อการดำเนินการด้านสาธารณสุขในระดับ EU ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ

(1) สร้างคลังเครื่องมือการแพทย์ฉุกเฉิน

(2) จัดทำรายชื่อบุคลากรการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่สามารถเรียกได้หากเกิดวิกฤต

(3) ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถส่งไปทำงานได้ทั่ว EU

(4) ปรับปรุงมาตรการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุข

(5) ปรับปรุงความสามารถของระบบสาธารณสุขในการรับมือกับวิกฤต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบสาธารณสุขและส่งเสริมนวัตกรรมในภาคสาธารณสุข ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูยุโรปภายหลังโควิด 19

 

5. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ Health Emergency Response Authority (HERA Incubator)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอแผนเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันทางชีวภาพของยุโรป เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ หรือ ‘HERA Incubator’ ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

(1) พัฒนาวิธีระบุและวิเคราะห์เชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ใหม่ (Specialised test and genome sequencing)

(2) ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุมัติวัคซีนให้รวดเร็วขึ้น และการพัฒนายาและวัคซีนต้านโควิด 19

(3) เพิ่มกำลังการผลิตวัคซีน

(4) สร้างเครือข่ายนักวิชาการ บริษัทยา เจ้าหน้าที่รัฐ European Clinical Trials Network โดย HERA Incubator จะเป็นพิมพ์เขียวของการเตรียมความพร้อมในระยะยาวของ EU เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขต่อไป

 

6. ความร่วมมือด้านสาธารณสุขของประเทศสมาชิก

ศูนย์รับมือภาวะฉุกเฉิน Emergency Response Coordination Centre มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานขอความช่วยเหลือประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังอีกประเทศสมาชิกหนึ่งเมื่อได้รับการร้องขอ โดยมีความร่วมมือ เช่น การส่งตัวผู้ป่วยไปรักษายังอีกประเทศ การแลกเปลี่ยนบุคคลากรทางการแพทย์ และการรับผู้ป่วยจากประเทศที่มีมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงมายังอีกประเทศหนึ่ง

 

7. มาตรการควบคุมการส่งออกวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ผลิตในเขต EU

สืบเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 ที่ EU ได้รับมอบวัคซีนล่าช้าและในปริมาณต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาสั่งซื้อล่วงหน้า (APA) คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ออกมาตรการควบคุมการส่งออกวัคซีนฯ ที่ผลิตในเขต EU ไปยังประเทศนอกเขต EU โดยผู้ส่งออกต้องทำการขออนุญาตต่อหน่วยงานของประเทศที่ตั้งของโรงงานผลิต และคณะกรรมาธิการยุโรปจะเป็นผู้ยินยอมในลำดับสุดท้าย เพื่อคณะกรรมาธิการยุโรปจะได้สามารถควบคุมวงจรการผลิตได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสนับสนุนกำลังการผลิตในส่วนที่ยังมีกำลังไม่เพียงพอในชั้นนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยยกเว้นการใช้บังคับมาตรการดังกล่าวต่อกรณีที่ส่งออกไปยังประเทศสมาชิก EFTA และกลุ่มประเทศรายได้น้อยภายใต้โครงการ COVAX Facility ของ WHO

 

แหล่งอ้างอิง :

https://www.healtheuropa.eu/

https://europetouch.mfa.go.th


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์ Edutainment

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเผช...
330435 | 02/07/2019
ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย Edutainment

ตด 6 ประเภทที่ส่งสัญญาณเตือนภัยต่อร่างกาย

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเรื่อง ‘ตด’ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำ แต่มนุษย์ก็หลีกเลี่ยงเรื่องตดไม่ได้ ทั้งนี้ทางการแพทย์ระบุว่ามนุษย์ต้องตดเ...
321236 | 11/09/2020
10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง Edutainment

10 สถานปฏิบัติธรรมในกรุงเทพฯ จิตสงบจบทุกเรื่อง

หลีกหนีความวุ่นวายทั้งไปในชีวิตประจำวันและความเครียดสะสมในการทำงาน  เพื่อไปปฏิบัติธรรมหาความสงบให้จิตใจ การได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกจิตและสมาธิ ใช้ชีวิตแบบ...
304537 | 29/01/2020
banner