EU กับกระแสการบริโภคโปรตีนจากพืช

SME Go Inter
02/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 4979 คน
EU กับกระแสการบริโภคโปรตีนจากพืช
banner

กระแสการบริโภคอาหารที่ทำมาจากโปรตีนจากพืช (Plant-based alternative) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชมีการขยายตัวจากกลุ่มผู้บริโภคมังสวิรัติ (vegetarians) ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่เลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์และนม โดยเน้นโปรตีนจากพืชแทนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม “flexitarian"

ปัจจุบันสหภาพยุโรป (EU) เป็นตลาดที่บริโภคอาหารดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 40% เมื่อเทียบกับมูลค่าการจำหน่ายทั่วโลก โดย EU ยังมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้าน ยูโรในปี 2561 เป็น 2,400 ล้านยูโรภายในปี 2568   แนวโน้มดังกล่าวเป็นโอกาสสำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยอาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากโปรตีนจากพืช นอกจากจะต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงรสชาติ เนื้อสัมผัส สารอาหาร และการพัฒนาสินค้าให้หลากหลาย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตของตลาด

การขยายตัวของกลุ่ม vegetarians กลุ่ม vegans และกลุ่ม flexitarians จากรายงาน EU Agricultural Outlook for 2018-2030 ระบุว่าในปี 2561 ชาวยุโรปบริโภคเนื้อสัตว์เฉลี่ย 69.3 กก./คน โดยภายในปี 2573 อัตราการบริโภคเนื้อสัตว์มีแนวโน้มลดลงเหลือเพียง 68.6 กก./คน เนื่องจากสัดส่วนผู้บริโภคมังสวิรัติใน EU มีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางตอนเหนือและทางตะวันตกของยุโรป เช่น สวีเดน เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส รวมทั้งการขยายตัวของกลุ่ม flexitarian ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และจริยธรรม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัตว์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากการบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์

ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มที่วางจำหน่ายในตลาด EU มีการใช้โปรตีนจากพืชทดแทนส่วนประกอบที่เป็นเนื้อสัตว์หรือนมเพิ่มขึ้น เช่น สเต็ก แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด และไส้กรอก ที่ใช้โปรตีนจากพืช รวมทั้งไอศกรีม เนย เนยแข็ง และโยเกิร์ตที่ใช้นมหรือไขมันจากพืช 

เทคโนโลยีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ช่วยพัฒนาคุณภาพของโปรตีนจากพืชให้ดียิ่งขึ้น เช่น มีความยืดหยุ่น  มีเนื้อเยื่อ และความชุ่มชื้นเสมือนเนื้อสัตว์ อีกทั้งการแปรรูป ปรุงแต่งรส สี หรือกลิ่นช่วยให้อาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชมีรูปร่าง เนื้อสัมผัส และ รสชาติตรงกับความต้องการผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

นโยบายด้านอาหารที่ยั่งยืน

EU มุ่งพัฒนาภาคเกษตรไปสู่ทิศทางที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดี โดยบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การอุดหนุนการเพาะปลูกพืชโปรตีน เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดการพึ่งพาการนำเข้า 

การมีส่วนร่วมของผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายใหม่ บริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ เช่น Nestlé Danone Unilever และ Bonduelle ใน EU มีการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้าที่ใช้โปรตีนจากพืชหรือ ควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเกิดใหม่ที่นำเสนอนวัตกรรมอาหารที่ใช้โปรตีนจากพืชในตลาด EU เพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ มาตรการสนับสนนุการผลิตและบริโภคโปรตีนจากพืชของ EU ในแต่ละปี EU มีความต้องการใช้พืชโปรตีนราว 27 ล้านตัน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่และสภาพอากาศ ทำให้การผลิตพืชโปรตีนใน EU ไม่เพียงพอกับความต้องการ และต้องพึ่งพาการนำเข้ามากถึง 17 ล้านตัน/ปี โดยเฉพาะถั่วเหลือง ซึ่ง 93% ของการนำเข้าถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สัตว์ และส่วนที่เหลือ (ราว 3 ล้านตัน) ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามความต้องการโปรตีนจากพืชสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยความต้องการใช้โปรตีนจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์และ ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นปีละ 14% และ 11% ตามลำดับ 

โดยที่ผ่านมา EU ได้มีมาตรการในการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตและบริโภคโปรตีนจากพืช อาทิ นโยบายเกษตรร่วม การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรที่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ โครงการพัฒนาชนบท การอุดหนุนการเพาะปลูกพืชโปรตีนเป็นพืชหมุนเวียน

การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ EU เช่น กองทุน Horizon 2020 - พัฒนาการวิเคราะห์และความโปร่งใสในตลาด EU จัดทำระบบติดตามสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร หรือ EU Crops Market Observatory รวมถึงพืชโปรตีน ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวในตลาด ราคา ผลผลิต การบริโภค การค้า และการวิเคราะห์ตลาดในระยะสั้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ


ทั้งนี้ FAO คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกเพิ่มขึ้นอีก 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม หากการผลิตอาหารยังคงดำเนินไปในรูปแบบเดิมการสนับสนุนการบริโภคโปรตีนจากพืชจึงเป็นหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ 

นอกจากนี้ การบริโภคโปรตีนจากพืชยังขจัดความกังวลเรื่องการใช้ฮอร์โมนหรือยาปฏิชีวนะในสัตว์ โปรตีนจากพืชมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์น้อยกว่าเนื้อสัตว์ ประกอบกับเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น ทำให้โปรตีนจากพืชมีความปลอดภัยทางด้านอาหาร

ประเด็นเหล่านี้ผู้ผลิตอาหารและอาหารแปรรูปล้วนต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลง เพราะนับวันตลาดอาหารและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรในEU จะเริ่มให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านอาหารเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี  

 

อ้างอิง : ข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป


Novel Food โอกาสอุตสาหกรรมอาหาร (food industry) 

เมกะเทรนด์ “อาหารเพื่อความยั่งยืนของโลก”

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90314 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44525 | 10/10/2020
banner