EECi - BIOPOLIS ‘เมืองนวัตกรรมชีวภาพ’

SME in Focus
07/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 5373 คน
EECi - BIOPOLIS ‘เมืองนวัตกรรมชีวภาพ’
banner

ภายใต้โครงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ซึ่งได้มีการจัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยขึ้นแท่น “ศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำ” แห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมสมบูรณ์ ยกระดับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ

หนึ่งในเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจ คือ นวัตกรรมเกษตร (Innovative Agriculture) และเทคโนโลยีเคมีและชีวกระบวนการ (Chemical & Bioprocess Technology) เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ศูนย์ BIOPOLIS ต่อยอดนวัตกรรมเกษตรชีวภาพ

ทิศทางการเกษตรของประเทศไทยจะต้องมุ่งสู่การเกษตรแบบที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน การปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) สู่การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ด้วยการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้มข้นมากขึ้น ตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป จนถึงการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้น 

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตรสนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ได้แก่ ระบบ high throughput phenotyping screening ในระดับโรงเรือนและระดับภาคสนาม เป็นระบบตรวจสอบการทำงานของพืชที่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขความสำเร็จที่สำคัญของการร่นระยะเวลาของการการปรับปรุงพันธุ์ ให้ได้ลักษณะดีเด่นเร็วขึ้นให้ทันกับความต้องการของตลาดและเกษตรกร รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ ระบบ Plant factory เน้นการประยุกต์เพื่อพัฒนาต้นแบบและการสาธิตเทคโนโลยีการผลิตพืชมูลค่าสูงในระบบโรงเรือนแบบปิด

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ทำหน้าที่ปรับแต่งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูกของประเทศไทย และมีต้นทุนที่เกษตรกรเข้าถึงได้ ต้นแบบสาธิตระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปิด ที่มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในระบบเลี้ยง ให้เหมาะสมกับการเติบโตของสัตว์น้ำแต่ละชนิด ในสภาพความหนาแน่นสูงและมีการหมุนเวียนน้ำ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

รวมถึงใช้ในการทดสอบอาหาร วัคซีนและผลงานวิจัยด้านสัตว์น้ำ ในระบบเพาะเลี้ยงระดับก่อนเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งศูนย์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ เช่น เซนเซอร์ควบคุมการให้น้ำ การให้ปุ๋ย อุปกรณ์ตรวจเช็คสภาพแปลงอย่างแม่นยำเพื่อเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ยังทำหน้าที่ เป็นแหล่งในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อการสร้างและกระจายเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง และเป็นฐานผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสมัยใหม่

 

Plant Factory ผลิตพืชภายใต้สภาวะควบคุม

รวมทั้งภายในศูนย์ BIOPOLIS จะมีการดำเนินงานที่สนับสนุนการทำเกษตรสมัยใหม่ ได้แก่ ระบบ Plant Factory สำหรับการผลิตพืชสมุนไพร/พืชมูลค่าสูง ที่มีระบบการเตรียมต้นพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยวที่ครบวงจรและได้มาตรฐาน  อีกทั้งยังมีบริการหลักของศูนย์ฯ ที่ให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงกลุ่มบริษัท/Startups ที่เน้นเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ได้แก่

(1) การให้บริการวิจัยและทดลองผลิต

(2) พื้นที่/ระบบสาธิตสำหรับเครือข่ายวิจัย หรือ ชุมชนวิจัย (ผลิต เก็บเกี่ยว และตลาด) 

(3) ให้บริการให้คำปรึกษา/ฝึกอบรมครบวงจรและแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิค

โดยศูนย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน เพื่อให้งานวิจัยในระยะต่อไปตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อแล้วเสร็จ โดยมีผู้ใช้ประโยชน์ร่วมอยู่ในเครือข่ายวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น


ทั้งนี้ กลไกการทำงานของศูนย์ฯ นวัตกรรมแห่งนี้ ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการทำงานอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้เทคโนโลยี การทำงานในลักษณะเครือข่ายวิจัยทั้งกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือ ARIPOLIS โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ทางการเกษตรอัจฉริยะ (Agri-electronics) ดังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ ที่ตั้งอยู่ใน EECi และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

กล่าวกันว่า หากแล้วเสร็จ EECi จะเป็นศูนย์นวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียน ทั้งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะเกษตรอัจฉริยะและเกษตรชีวภาพ สอดคล้องกับการร่วมมือกับศูนย์ FOOD INNOPOLIS ที่มุ่งนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับอาหารของไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบย้อนกลับและเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าในระบบนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัล

ไว้ครั้งหน้าเรามาต่อยอดกันที่ศูนย์ FOOD INNOPOLIS ในพื้นที่ EECi ภาคต่อของเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยชีภาพสู่งานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาผนวกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นภาคต่อของศูนย์ BIOPOLIS ก็ว่าได้ 


สตาร์ทอัพด้านเกษตร การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม

"โมเดิร์น ฟาร์ม” ทางเลือกที่จะพัฒนาภาคเกษตรให้ยั่งยืน


 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155826 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132595 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119777 | 24/11/2020
banner