Case Study บริดจโตนใช้ Big Data เพิ่มผลผลิตยางพารา

SME Update
19/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 1935 คน
Case Study บริดจโตนใช้ Big Data เพิ่มผลผลิตยางพารา
banner

การนำ Big Data มาผสมผสานในด้านการเกษตร นับเป็นประเด็นหนึ่งที่ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยต่างมีการจัดทำโครงการในหลากหลายด้าน นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยการนำข้อมูลที่มีอยู่มาพัฒนาในด้านการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ปัจจุบันทั่วโลกมีการดำเนินการที่เป็นผลสำเร็จมากมาย อาทิ การใช้บิ๊กดาต้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบแนวโน้มของผู้บริโภคได้ดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดต่อไป ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพราะการทำการเกษตรนั้นมักต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่โรคในพืชที่คาดเดาไม่ได้ ซึ่งอาจทำลายผลผลิตทั้งหมดและก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจย้อนกลับ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ในที่นี้เรามีกรณีศึกษาของบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ที่เผยถึงการพัฒนาระบบที่เพิ่มขีดความสามารถในการปลูกต้นยางพารา โดยใช้ Big Data เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา โดยสวนยางพาราส่วนใหญ่ได้มีการใช้พันธุ์ยางที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ และต้องพบกับปัญหาด้านการจัดการหลากหลายแบบ อาทิ วิธีการเพิ่มจำนวนต้นยางในแปลงปลูก รวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอย่างไรให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ระบบที่ได้รับการพัฒนาใหม่นี้ จะช่วยวางแผนการปลูกยางพาราให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 30 ปี เพื่อปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพของผลผลิตของสวนยางพารา นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดการจัดหายางพาราธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

ภายใต้คำแนะนำเชิงวิชาการจากสถาบันคณิตศาสตร์เชิงสถิติขององค์กรการวิจัยสารสนเทศและระบบ ในประเทศญี่ปุ่น ระบบดังกล่าวใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่รวมเอาปัจจัยหลายประการมาพิจารณา ได้แก่ ความสมบูรณ์ของดิน การจัดการกับโรคพืช และศักยภาพในการขยายพันธุ์ต้นยางจากกลุ่มผู้ทดลอง ซึ่งแบบจำลองขั้นสุดท้ายถูกกำหนดจากความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสวนยางพาราของบริดจสโตน

การใช้ Big Data เพื่อการวางแผนการปลูกยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่สวนยางพารา  ด้วยการใช้แบบจำลองนี้ร่วมกับการประมาณการผลผลิตที่ได้จากข้อมูลสวนยางพารา รวมถึงข้อมูลผลผลิตตามอนุกรมเวลาและข้อมูลสวนยางพาราเชิงพื้นที่นั้น ระบบใช้วิธีการเขียนโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสมเพื่อให้ได้มาซึ่งโซลูชั่นที่ดีที่สุด สำหรับการคัดสรรพันธุ์ยางพาราที่ควรปลูก, ระยะเวลา, สถานที่ และปริมาณการปลูก เพื่อรักษาระดับผลผลิตยางพาราธรรมชาติให้ได้แบบมีประสิทธิภาพ นับจากนี้บริดจสโตนจะทำการปรับแต่งระบบเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานจริงในพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการจัดหายางพาราธรรมชาติทั่วโลกอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ

ภาพ : บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น

 

ทั้งนี้จากปัจจัยด้านความยั่งยืนของโลก ซึ่งประเมินว่าในปี พ.ศ. 2593 คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกจะแตะที่ 9.6 พันล้านคน ในขณะที่ผู้ครอบครองยานพาหนะจะมีจำนวนมากกว่า 2.4 พันล้านคน ด้วยเหตุนี้ ปริมาณความต้องการวัสดุสำหรับการผลิตยางรถยนต์จะเพิ่มสูงขึ้นตามเช่นกัน และในขณะเดียวกันก็ได้มีการผลักดันให้เกิดการแยกการเติบโตของเศรษฐกิจออกจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDG

ขณะที่ปัจจุบันยางพาราธรรมชาติที่นำมาผลิตยางรถยนต์นั้น มาจากยางพาราที่ปลูกในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลัก โดยพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับต้นยางพารา ได้แก่ ความเสี่ยงของโรคพืชและการลดลงของป่าฝนเขตร้อน อันเนื่องมาจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกต้นยางพารา ด้วยเหตุนี้การมุ่งสู่รูปแบบการทำธุรกิจที่มีความยั่งยืน จึงเป็นเทรนด์ที่ธุรกิจทั่วโลกต่างมุ่งเดินหน้าไป ภายใต้โจทย์ใหม่ของโลกที่ทุกธุรกิจนอกจากต้องมุ่งแสวงหากำไร ยังต้องเป็นมิตรต่อโลกและลดการสิ้นเปลืองได้มากที่สุด

ขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับหนึ่งของโลก อาจจะต้องมองให้ออกถึงโอกาสเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันยางพาราถือเป็นสินค้าหนึ่งที่ถูกจับตาว่าเป็นการทำลายป่า ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาสวนยางในประเทศไทยจึงต้องมีการขึ้นทะเบียน FSC (Forest Stewardship Council) ซึ่งเป็นการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล และมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคต ยางพาราจะต้องเผชิญกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพิ่มขึ้น และผลผลิตทั่วโลกจะลดลง จึงอาจเป็นโอกาสของผู้ผลิตยางในประเทศไทย ที่จะนำเทคโนโลยีและ Big Data  มาเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สามารถตอบโจทย์เทรนด์การค้าแห่งอนาคตมากยิ่งขึ้น สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503080 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130234 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124898 | 28/10/2020
banner