รีบดู! สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ได้แต้มต่อตลาดจัดจ้างรัฐ

SME Update
06/02/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 3893 คน
รีบดู! สิทธิประโยชน์สำหรับ SME ได้แต้มต่อตลาดจัดจ้างรัฐ
banner

นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับ SME ในการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นับเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่จะเป็นโอกาสสำคัญให้กับผู้ประกอบการ SME ไทย ด้วยมูลค่าที่สูงถึง 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ภายหลังที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ยกเลิกชื่อหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส และความในข้อ 5 และข้อ 6 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

โดยในข้อ 5 ในหมวดนี้ระบุถึงพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ” หมายความว่า ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการ ที่ผลิตหรือจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจเริ่มต้นของประเทศไทย หรือพัฒนาขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม หรือสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพที่อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐหรือที่หน่วยงานของรัฐรับรอง หรือกลุ่มอาชีพอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน หรือองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการหรือองค์การสงเคราะห์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 6  ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน

(1) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและตำบลที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในชุมชนพื้นที่นั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลนั้น

- มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการทำกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำเนินกิจการร่วมกัน

- สมาชิกของกลุ่มต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตงานที่รับมาทำและงานที่รับมาทำนั้นต้องดำเนินการโดยสมาชิกในกลุ่ม

- มีการรับรองการดำเนินงานของกลุ่ม หรือจดทะเบียนกลุ่มโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

(2) ผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง

(3) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

(4) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย

(5) ผลิตภัณฑ์จากเรือนจำ สถานกักกัน หรือสถานกักขัง รวมถึงงานก่อสร้าง งานรับจ้าง งานบริการ หรืองานใดๆ ที่ใช้ฝีมือแรงงานของผู้ถูกคุมขัง และผลิตภัณฑ์จากร้านจำหน่ายของกรมราชทัณฑ์

(6) ผลิตผล ชิ้นงาน หรือบริการที่ผลิตจัดทำขึ้น จำหน่าย หรือให้บริการโดยผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

โดยกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ SME มีโอกาสในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้น ประกอบด้วย 2 แนวทาง คือ

1. กำหนดให้ให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. โดยพิจารณาคัดเลือก SME ในพื้นที่จังหวัดเป็นลำดับแรก

2. ให้แต้มต่อแก่ SME ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับ สสว. ในการเสนอราคาแบบ e-bidding โดยจะได้รับแต้มต่อด้านราคา 10% ในการเสนอ (เสนอได้แพงกว่าเกณฑ์ราคาต่ำสุด 10%)

 

กลุ่ม SME สินค้าและบริการที่เข้าข่ายประกอบด้วย  

(1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นบัญชีรายชื่อกับ สสว.

(2) พัสดุที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand) ขึ้นบัญชีรายชื่อกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(3) พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้นบัญชีรายชื่อกับกรมควบคุมมลพิษ

 

โดยการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก แบ่งเป็น

- โควต้าการซื้อจาก SME 30% โดยภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ไม่น้อยกว่า 30% ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดสินค้า/บริการที่กำหนด

- การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-Bidding ให้แต้มต่อ SME ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ 10% (กรณีที่ใช้วิธี e-Bidding ที่ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด) คัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างจาก SME ในจังหวัดก่อน ถ้าไม่มีในจังหวัดจึงคัดเลือก SME จากภายนอกจังหวัด

 

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ที่ผ่านมามีเพียงผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ แต่ภายใต้กฎกระทรวงฯ นี้ ได้ให้สิทธิประโยชน์กับ SME เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระจายโอกาสให้กับ SME ที่อยู่ในท้องถิ่น โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งจะเป็นหน่วยจัดซื้อ คัดเลือก SME ในพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานจำนวนไม่น้อยกว่า 3 รายก่อน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และการให้แต้มต่อกับ SME ที่เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ร้อยละ 10 สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ SME สามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้

ทั้งนี้ สำหรับ SME ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว มีทั้งที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม SME ที่ สสว. กำหนด คือ

- ภาคการผลิต จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี

- ภาคการค้าและบริการ จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อปี

ที่สำคัญจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและรายการสินค้าและบริการในระบบที่ สสว. จัดทำขึ้น คือ www.thaismegp.com ซึ่งผู้สนใจสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในส่วนการลงทะเบียนผ่าน www.thaismegp.com นั้น เพียงกรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบหลักฐานการจัดตั้งธุรกิจ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เอกสารแสดงรายได้ (เพื่อพิจารณาความเป็น SME) ได้แก่ งบการเงินปีล่าสุด /เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายได้ เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และรอรับ SMS แจ้ง Username และ Password เพื่อเพิ่มรายละเอียดและรูปภาพในระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐได้

 

อ่านรายละเอียดข้อกำหนดกฎกระทรวงฯดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/  สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503074 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130231 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124864 | 28/10/2020
banner