BCG โมเดลสร้างโอกาสธุรกิจไทยโตยั่งยืน

SME in Focus
30/06/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 4930 คน
BCG โมเดลสร้างโอกาสธุรกิจไทยโตยั่งยืน
banner

โมเดลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ “BCGเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ถูกกล่าวถึงไม่น้อยในช่วงที่ผ่านมา โมเดล BCG ถือเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาลไทยที่ต้องการนำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 โดยตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี จะช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย เป็น 4.4 ล้านล้านบาท ที่สำคัญคือการเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องคู่ขนานไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ขององค์การสหประชาชาติ

ด้วยนโยบายดังกล่าว ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.จึงได้ประกาศให้ปี 2563 เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสีเขียว "BCG ECOMOMY YEAR" พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณกว่า 928 ล้านบาท ผลักดัน 12 โครงการ Quick win BCGขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียว ด้วย BCG Economy อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หวังจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยลดข้อจำกัด ช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง หลังจากที่ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปีเท่านั้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

สำหรับโครงการ Quick win BCG ที่ อว.นำร่อง อาทิ มิติด้านการเกษตร ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 ชุมชนเกษตรอัจฉริยะ (วว.) ผนึก 3 องค์กรเอกชน มีทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ

มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถเกษตรกรให้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พื้นที่ 650 ตำบล ใน 878 อำเภอ ทั่วประเทศ

ไม่เพียงเท่านั้น ล่าสุดในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมเห็นชอบปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรตามแนวคิด BCG  เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมเกษตร

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ประกอบด้วย

1. เพิ่มประเภทกิจการด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ กิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่งเป็นระบบการเพาะปลูกที่มีระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกพืชทั้งทางกายภาพ เช่น การควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แร่ธาตุต่างๆ และการควบคุมสภาพแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลงจากน้ำ อากาศ และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้ต้องมีคุณภาพ ความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและส่งออกได้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี

2. ปรับปรุงขอบข่าย เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ของบางประเภทกิจการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้มีความยืดหยุ่นในการให้การส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น ได้แก่ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืชผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ กิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุหรือของเสียจากการเกษตร กิจการผลิตอาหารสัตว์ ส่วนผสมอาหารสัตว์ โดยกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกิจการ รวมทั้งมีการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในมุมภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้วางตัวคณะทำงาน BCG เพื่อขับเคลื่อนโมเดลนี้ ถึง 7 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มเกษตร โดยมี น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็นประธาน

2. กลุ่มอาหาร โดยมี นายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นประธาน

3. กลุ่มยาและวัคซีน โดยมี ศ. คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน

4. กลุ่มเครื่องมือแพทย์ โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็นประธาน 

5. กลุ่มพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

6. กลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายกลินท์ สารสิน เป็นประธาน

7.  กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธาน  

ซึ่งในลำดับต่อไปคงจะเห็นภาพชัดเจนของโครงการด้าน BCG และหากสามารถดำเนินการส่งเสริมการพัฒนา BCG ได้สำเร็จ เชื่อได้เลยว่าไม่เพียงจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจระยะสั้น แต่ยังจะสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยได้ในระยะยาวด้วย


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


BCG โมเดล สานพลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

สร้างยอดขายร้านค้าปลีกด้วยสินค้า ECOBangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155767 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
129883 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
117876 | 24/11/2020
banner