BCG ธุรกิจเพื่ออนาคต สำคัญต่อ SME อย่างไร?

SME Update
11/09/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 2702 คน
BCG ธุรกิจเพื่ออนาคต สำคัญต่อ SME อย่างไร?
banner

BCG อาจไม่ใช่ให้ SME ไปหาโมเดลธุรกิจใหม่ แต่หากต้องใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมิตรต่อโลกมากที่สุด ความยั่งยืนรูปแบบใหม่ของโลกที่ไม่มุ่งแต่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่ยังมีมิติด้านสิงแวดล้อม 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

โมเดลธุรกิจ BCG Model คืออะไร?

BCG Model คือ โมเดลธุรกิจใหม่ที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาผสมผสานการใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3 องค์ประกอบเดิม ได้แก่ B คือ Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) + C คือ  Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ G คือ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) มาปรับให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจนบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การสหประชาชาติได้วางไว้ (Sustainable Development Goals : SDG) อย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เนื่องจากแม้หลายธุรกิจจะจำเป็นต้องอาศัยผลผลิตทางการเกษตร แต่รายได้กลับสวนทาง ทำให้แนวโน้มแรงงานภาคเกษตรกรรมลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ ตรงข้ามกับความต้องการของตลาดที่ยังคงมีความต้องการไม่สิ้นสุด

 

การปรับใช้ระหว่าง Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy

บางท่านอาจจะกำลังสงสัยว่า แล้ว Bio Economy, Circular Economy และ  Green Economy ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะมีการปรับใช้อย่างไร?

ในส่วนของ Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการต่อยอดทรัพยากรและความรู้ดั้งเดิมให้เกิดการพัฒนาผลผลิต ส่วน Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการหมุนเวียนทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด มุ่งเน้น Zero Waste และ Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อโลก

เบื้องต้นได้มีการกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนโมเดล BCG ดังนี้

1) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย BCG ลดการใช้ทรัพยากรลงจากปัจจุบัน พร้อมลดความเหลื่อมล้ำด้วยการเพิ่มรายได้เกษตรกรและชุมชน

2) ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยขึ้นเป็นผู้ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและส่วนประกอบอาหารมูลค่าสูง Top 5 ของโลก ส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เครื่องมือแพทย์ วัสดุชีวภาพ มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพส่งออก เป็นแหล่งจ้างงานทักษะสูงและรายได้สูง และจัดการระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่ Top 3 ของเอเชียแปซิฟิก

 

ความสำคัญของ BCG Model ต่อ SME

เหตุผลที่ SME ควรเริ่มศึกษาและให้ความสำคัญกับ BCG Model จาก นโยบายของภาครัฐกำลังผลักดัน ให้ 4 กลุ่มธุรกิจ S-curves ได้แก่ 1. การเกษตรและอาหาร, 2. พลังงานและวัสดุเคมีชีวภาพ, 3. สุขภาพและการแพทย์ และ 4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เข้าสู่ห่วงโซ่ของ BCG เพื่อเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดใหญ่ให้ประเทศ

แน่นอนว่าเมื่อ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม SME นี้ ถูกยกเข้าไปอยู่ในวาระแห่งชาติ ทางภาครัฐก็มีนโยบายมารองรับ เพื่อสนับสนุนให้โครงการเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น จัดสรรงบประมาณมาผลักดันโครงการผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

สำหรับ SME องค์กรไหนที่อยากปรับเปลี่ยนตาม BCG Model แต่ยังไม่มีทุนเพียงพอ ก็สามารถขอทุนสนับสนุนได้ เป็นต้น ทำให้การดำเนินธุรกิจมีกำลังสนับสนุนจากหลายฝ่าย ตอบโจทย์กลุ่ม SME อย่างยิ่ง

อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดรายได้ธุรกิจให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กระจายรายได้สู่ธุรกิจในทุกขั้น ลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งแต่ภายในชุมชน ธุรกิจ SME ไปจนถึงภาพรวมของประเทศ ลองนึกภาพดูง่ายๆ ว่า ยิ่งรายได้เพิ่มมากขึ้น ยิ่งสร้างพลังให้เกิดการพัฒนา ยิ่งส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าไปได้อีกไกล แถมยังดึงคนที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มาร่วมทำธุรกิจกับคุณได้ไม่ยากอีกด้วย มีแต่แนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น

เพราะการเป็น SME ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามโลกให้ทันอยู่ตลอดเวลา การอยู่อย่างยั่งยืนและทันโลก เข้าถึงและเข้าใจทุกฝ่ายได้อย่างใกล้ชิดแบบที่องค์กรใหญ่ทำไม่ได้ ก็สามารถเป็นจุดแข็งให้ธุรกิจได้เหมือนกัน

ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก 4 อุตสาหกรรมข้างต้น แม้จะไม่ได้อยู่ในแผนสนับสนุนธุรกิจของทางรัฐบาล แต่ก็สามารถปรับและพัฒนาให้สอดคล้องตามหลัก BCG ได้เช่นกัน เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจ เสริมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังสามารถหยิบมาสื่อสารผ่านการตลาด สร้างจุดเด่นให้เหนือกว่า SME องค์กรอื่นในตลาดเดียวกันได้ด้วย

เพราะการจะยกระดับธุรกิจ SME โดยเฉพาะในยุคที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 จะอาศัยแค่การลงมือจากส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ ลดการขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติ โมเดลที่ถือเป็นคำตอบที่ดีสำหรับยุคนี้และอนาคตต่อไปจึงหนีไม่พ้น BCG ธุรกิจเพื่อโลก เพื่อเราทุกคน ยิ่งเริ่มต้นไว ยิ่งมีโอกาสไปได้ไกลกว่า


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3503045 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
130214 | 11/06/2019
5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง SME Update

5 พิกัดเด็ดตลาดค้าส่งเสื้อผ้ามือสอง

เสื้อผ้ามือสองได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่ช่วงปี 2018 จากเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป แนวโน้มการเติบโตของตลาดเสื้อผ้ามือสองจึงมีมาอย่างต่อเนื่อง ข้อ...
124721 | 28/10/2020
banner