ส่องตลาดออสเตรเลีย เห็นโอกาส ‘ออร์แกนิกไทย’

SME Go Inter
07/08/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 5447 คน
ส่องตลาดออสเตรเลีย เห็นโอกาส ‘ออร์แกนิกไทย’
banner

การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนออสเตรเลียหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าออร์แกนิกเติบโต โดยมีมูลค่าการซื้อขายภายในประเทศ 193,000 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่การส่งออกมีมูลค่า 685 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (ข้อมูล Australian Organic Market)

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

‘ออร์แกนิก’ ตอบโจทย์การบริโภคเพื่อสุขภาพคนออสเตรเลีย

รายงานวิจัย A Healthier New Normal ได้สำรวจการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวออสเตรเลียจากการให้ความสำคัญต่อสุขอนามัย ไปสู่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยพบว่าชาวออสเตรเลียได้ปรับเข้าสู่วิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ โดยจะพิจารณาถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารมากขึ้น

การดำเนินชีวิตแบบ New normal ของชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญต่อการสร้างประสบการณ์ในบ้านมากขึ้น (at-home-experience) ในทุกกลุ่มสินค้าตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีการซื้อสินค้าที่ช่วยบำบัดทั้งด้านสุขภาพกายและใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพกายร้อยละ 62 ระบุว่า ข้อมูลทางโภชนาการที่แสดงบนผลิตภัณฑ์มีผลต่อการซื้อสินค้า

 

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออร์แกนิก

ปี 2563 ชาวออสเตรเลียซื้อสินค้าออร์แกนิกประมาณ 11.3 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 56 ของประชากรทั้งหมด) โดยครัวเรือนออสเตรเลียเปลี่ยนมาซื้อสินค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เนื่องจากเล็งเห็นว่า สินค้าออร์แกนิกปลอดภัยจากสารเคมีเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป

ปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า (คุณภาพ) ของสินค้ายังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อสินค้า และนิยมซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ต (Woolworths, Coles และ Aldi มีการพัฒนาและขยายรายการสินค้าออร์แกนิก ให้มีความหลากหลายภายใต้แบรนด์ Private label) และร้านค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งรวมสินค้า-ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิก Australian Certified Organic (ACO) เป็นเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกที่ชาวออสเตรเลียรู้จักและไว้วางใจมากที่สุด

ทั้งนี้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าออร์แกนิกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจากสารเคมีมากที่สุด รองลงมาคือ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดจากสารปรุงแต่ง Free range และ Non-GMO โดยจะพิจารณารายละเอียดของส่วนผสมบนฉลาก เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิก และประเทศต้นกำเนิดสินค้า (Country of Origin) เพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อเป็นสำคัญ

 

สินค้าออร์แกนิกออสเตรเลียไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แม้ออสเตรเลียจะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานออร์แกนิกมากที่สุดในโลก รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกออสเตรเลียมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการในตลาดสากล ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในแต่ละปี (เฉลี่ย 2.6 พันล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี) โดยเฉพาะเนื้อวัว ผลิตภัณฑ์นม ไวน์และธัญพืช

แต่สินค้าออร์แกนิกที่ผลิตในออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่จำหน่ายในประเทศมากกว่าส่งออก เนื่องจากผลผลิตในประเทศค่อนข้างจำกัด (ผลจากสภาพภูมิประเทศและอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อผลผลิต) และไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ทำให้ผู้แปรรูปสินค้าออร์แกนิกบางส่วนต้องนำเข้าวัตถุดิบที่ขาดแคลนหรือไม่สามารถผลิตได้

 

ตลาดออร์แกนิกออสเตรเลีย โอกาส ‘SME ไทย’

เนื่องด้วยข้อจำกัดของผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกออสเตรเลียบางประการ ช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าออร์แกนิกของไทย ดังนั้นเกษตรบ้านเราจึงควรคว้าโอกาสนี้ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภครุ่นใหม่ เช่น การผลิตสินค้าต้องผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีความเป็นธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับผู้บริโภคในทุกโอกาส เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคทุกที่ทุกเวลา สร้างโอกาสทางการตลาดและความสำเร็จ

นอกจากนี้ควรเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนการพัฒนาสินค้าพร้อมรับประทานรสชาติใหม่ๆ ในรูปแบบอาหารเชื้อชาติต่างๆ ที่ง่ายและสะดวกในการรับประทาน โดยเน้นความสำเร็จรูปแต่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการตามวิถีความเป็นอยู่ของผู้บริโภครุ่นใหม่เป็นหลัก

 

‘มาตรฐานความปลอดภัย’ หัวใจสำคัญสินค้าออร์แกนิก

ถึงแม้ว่าออสเตรเลียจะไม่มีข้อบังคับในเรื่องมาตรฐานสินค้าออร์แกนิก อย่างไรก็ดีการได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกของออสเตรเลีย จะช่วยสร้างความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้สินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายในออสเตรเลียต้องมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกระดับสากลและปฏิบัติตามกฎระเบียบการนำเข้า มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหาร การปิดฉลากสินค้าและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออสเตรเลีย ดังต่อไปนี้

- กฎหมาย Biosecurity Act 2015

-  กฎหมายด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร Imported Food Control Act 1992

- กฎหมายการปิดฉลากและปริมาณสารตกค้าง Food Standards Australia New Zealand (FSANZ)

- กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค Competition and Consumer Act 2010 ซึ่งกำกับดูแลโดย Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนการแข่งขันในตลาดและการทำการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ออสเตรเลียคือ Top 4 ตลาดออร์แกนิกโลก ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี จึงเป็นโอกาสดีที่เกษตรไทยจะบุกตลาดแดนจิงโจ้ เป็นช่องทางเพิ่มเติมสร้างรายได้ในห้วงเศรษฐกิจถดถอย สถานการณ์โควิด 19 ยังระบาดทั่วโลก โดยปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกษตรบ้านเราไปโลดในเวทีออร์แกนิกนานาชาติ ก็คือมาตรฐานกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล

  

แหล่งอ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์

https://www.ditp.go.th/

https://gnews.apps.go.th/

https://workpointtoday.com/

https://www.bltbangkok.com/


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
234492 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
90311 | 12/06/2019
มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป SME Go Inter

มองใหม่! ตลาดบริโภคกัมพูชากำลังเปลี่ยนไป

กัมพูชา ก็เป็นเหมือนประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แม้ปัจจุบันจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่มากนักและส่วนใหญ่ก็รักษาหายแล้ว แต่จากมาตรการป้...
44524 | 10/10/2020
banner