กระแสมังสวิรัติและโปรตีนทางเลือกในอเมริกาเหนือ

SME in Focus
04/08/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 3912 คน
กระแสมังสวิรัติและโปรตีนทางเลือกในอเมริกาเหนือ
banner

ผลการสํารวจตลาดผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติโดยสำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต พบว่าความห่วงกังวลในเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นกระแสนิยมใหม่ไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในโลกตะวันตกซึ่งมีเทคโนโลยีในด้านการผลิตที่ก้าวหน้า

ด้วยเหตุนี้ อาหารมังสวิรัติแปรรูปจึงกลายเป็นแนวนิยมที่เปลี่ยนพฤติกรรมของตลาด โดยส่งผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงหลายเท่าตัว และส่งผลให้ได้มีผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติแปรรูป (plant-based food and meat) ชนิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นในตลาดหลายรูปแบบ และกลายเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของตลาดมีสาเหตุหลักมาจากแนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ และก่อให้เกิดปัญหามากกว่าอุตสาหกรรมการผลิตประเภทอื่น ๆ จนก่อให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนด้วยการควบคุมปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้นด้วย

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารมังสวิรัติแปรรูปกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทวีปอเมริกาเหนือ สัดส่วนอัตราการเติบโตของการบริโภคอาหารประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสแฟชันเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นกระแสที่กําลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผู้บริโภคในกลุ่มนี้เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุก ๆ ปี ทําให้ตลาดนี้ไม่ใช่ตลาดเฉพาะ (Niche Market) อีกต่อไป หลายบริษัทที่ทําธุรกิจการผลิตสินค้าประเภทนี้ก็กําลังขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริษัทในประเทศแคนาดา ตัวอย่างเช่น บริษัท Beyond Meat Inc. ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ประกอบการผลิตและจําหน่ายสินค้าอาหารมังสวิรัติแปรรูปที่มีความหลากหลายในชนิดและขนาดของสินค้า

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme Coconut chips แจ้งเกิดในแคนาดา

นอกจากกระแสความนิยมในการบริโภคอาหารแปรรูปมังสวิรัติที่อยู่ในรูปของอาหารคาว (Main Dishes) แล้ว เทรนด์การบริโภคของหวานในรูปแบบของมังสวิรัติ หรือของหวานที่ลดส่วนผสมที่มาจากนมก็กําลังได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนมข้าวโอ๊ต และไอศกรีมที่ไม่ได้ผลิตจากนม โดยปัจจุบันมีขนมหวานหลายชนิดที่วางขายอยู่ในตลาดแคนาดาที่ใช้ครีมของมะพร้าวแทนการใช้นมสด ซึ่งจะเป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทยที่มีผลิตภัณฑ์มะพร้าว และผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลายต่อหลายอย่าง

ทั้งนี้ จากการจัดงานเทศกาลไทย Amazing Thailand ครั้งที่ 3 ที่กรุงออตาวา และ Destination Thailand ครั้งที่ 6 ที่นครโทรอนโต ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ในปีนี้พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจของแคนาดาที่นําเข้าสินค้าอาหารจากทวีปเอเชียจํานวนมากเริ่มเปิดตัวสินค้าอาหารใหม่ ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เช่น มะพร้าวน้ำหอมที่ใช้เทคโนโลยีการควบคุมสภาพวะแช่แข็งภายใต้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่กําหนดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ทําให้น้ำและเนื้อของมะพร้าวสดคงทนไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทได้จดสิทธิบัตรการเก็บรักษาความสดของน้ำและเนื้อมะพร้าวตามกระบวนการแช่แข็งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ coconut chips ที่ปรุงแต่งรสชาติด้วยสมุนไพรไทย และมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น ไอศกรีม หรือขนมโมจิที่ใช้ครีมจากมะพร้าวแทนนมสด เป็นต้น


แมลง โปรตีนทางเลือกยอดนิยมในอเมริกาเหนือ

ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐ ได้ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางธุรกิจให้มากขึ้นด้วย การใช้พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของไทยกับแคนาดาร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ใช้โปรตีนจากแมลง เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรของไทยจํานวนมากประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสําหรับการแปรรูปให้เป็นอาหาร

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาและทีมประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. เชียงใหม่ สถาบัน Foodlnopolis และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของไทย จัดการสัมมนาการแปรรูปโปรตีนจากจิ้งหรีด ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยเชิญผู้บริหารของบริษัท Entomo จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของแคนาดาที่มีการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับใช้ในการผลิตอาหารสําเร็จรูปจากแมลงที่ให้พลังงาน (Energy Bars) และเป็นที่นิยมอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือขณะนี้ พร้อมทั้งดําเนินกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ต่อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมอาหารมังสวิรัติแปรรูป และอาหารโปรตีนแปรรูปจากแมลง ถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับผู้ประกอบการของไทย แคนาดานําเข้าสินค้าโปรตีนแปรรูปที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ในปริมาณที่มากยิ่งขึ้นทุกปี ตลาดสินค้าอาหารมังสวิรัติแปรรูปในประเทศแคนาดาไม่ใช่ตลาดเล็ก ๆ ที่เป็นตลาดเฉพาะอีกต่อไป ทุกวันนี้ ห้างค้าปลีกส่วนใหญ่เกือบทุกห้างได้วางจําหน่ายสินค้าประเภทนี้มากขึ้น สินค้าอาหารมังสวิรัติในประเทศแคนาดา ได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของรูปแบบสินค้า รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และสะดวกต่อการบริโภคมากขึ้น

กระแสความนิยมอาหารแปรรูปมังสวิรัติจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยมีทางเลือกในการเจาะตลาดอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารของแคนาดามากขึ้นในอนาคต รวมทั้งกลุ่มอาหารประเภทของหวานที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากนม (Non-Dairy Ice Cream) ด้วย 

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155815 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132134 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119377 | 24/11/2020
banner