From Soil to Silk 'กลุ่มจุลไหมไทย' ชูกลยุทธ์ควบคุมการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

SME in Focus
01/12/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 1959 คน
From Soil to Silk 'กลุ่มจุลไหมไทย' ชูกลยุทธ์ควบคุมการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
banner
‘กลุ่มจุลไหมไทย’ ดำเนินธุรกิจผลิตเส้นไหมเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมคุณภาพภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศจนปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเดียวกันของอาเซียน พร้อมทั้งยังมีกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรโดยมุ่งส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติไปยังผู้บริโภคคุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จว่า ‘กลุ่มจุลไหมไทย’ เป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งโดยคุณปู่ ‘กำนันจุล คุ้นวงศ์’ เมื่อ 85 ปีที่ผ่านมา โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการอยากทำธุรกิจการเกษตรเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

พร้อมกับทำประโยชน์ให้กับสังคมและส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยเริ่มจากการทำสวนปลูกส้มเขียวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนั้น จนแนวคิดดังกล่าวถูกส่งต่อมายังตนเองในฐานะทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 ได้นำไปเป็นพันธกิจขับเคลื่อนองค์กรปัจจุบัน

ทั้งนี้ ‘กลุ่มจุลไหมไทย’ มี 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้
1.กลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรที่เป็นธุรกิจดั้งเดิม กว่า 80 ปี ภายใต้แบรนด์ ‘ไร่กำนันจุล’
2. กลุ่มธุรกิจไหม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักกว่า 50 ปี ภายใต้แบรนด์ ‘จุลไหมไทย’

สำหรับกลุ่มธุรกิจไหม ได้ก่อตั้งขึ้นในชื่อ ‘บริษัท จุลไหมไทย จำกัด’ ในปี 2511 เป็นบริษัทแรกเพื่อผลิตรังไหมพร้อมกับจัดตั้งโรงงานสาวไหม โดยได้มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลิตเส้นไหมคุณภาพภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพราะในอดีตการจะหาเส้นไหมคุณภาพมาใช้เพื่อการผลิตแบบอุตสาหกรรมนั้นประเทศไทยยังไม่สามารถมีผู้ประกอบการรายไหนทำได้พร้อมทั้งยังใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเส้นไหมคุณภาพก้าวใหม่ ‘จุลไหมไทย’ ในฐานะรายใหญ่สุดของอาเซียน

คุณจงสฤษดิ์ กล่าวต่อว่าเมื่อมีกำลังการผลิตสูงขึ้นและมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผู้ผลิตเส้นไหมรายใหญ่ที่สุดในแถบประเทศอาเซียน กลุ่มธุรกิจไหมจึงได้จัดตั้งหน่วยงานและบริษัทเพิ่มเพื่อรองรับกับการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร คือบริษัท จุลไทย แอคโกร-อินดรัสตรี จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นดำเนินงานด้านการพัฒนาและผลิตไข่ไหมพร้อมทั้งพัฒนาสายพันธุ์ไหมที่เหมาะสมกับภูมิอากาศแต่ละฤดูของประเทศไทย

บริษัท จุลไทยฟอกย้อม จำกัด ดำเนินงานด้านการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีย้อมคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสีคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลีมาใช้ภายในโรงงาน ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพและแก้ Pain Point ให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจสิ่งทอที่มีปัญหาเรื่องการฟอกย้อมแล้วสีตกได้เป็นอย่างดี

บริษัท จุลอินเตอร์ซิลค์ จำกัด ดำเนินงานด้านการผลิตเส้นไหมคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมแปรรูป ซึ่งธุรกิจนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการนำรายได้เข้าประเทศอีกด้วย โรงเรียนสอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บริหารงานโดย มูลนิธิจุลไหมไทยซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ดำเนินงานด้านการสอนเกษตรกรหม่อนไหมให้มีความรู้

เพื่อประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างยั่งยืนและสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพต่อมาได้จัดตั้ง ‘กองทุนพัฒนาไหมไทย’ เพื่อขยายความช่วยเหลือจากเดิมที่จำกัดอยู่แค่เพียงเกษตรกร ไปสู่การช่วยเหลือทุกคนที่เกี่ยวข้องในวงการไหมไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ

“เราถือเป็นเจ้าแรกที่ประสบความสำเร็จจากการนำวิทยาการด้านการผลิตเส้นไหมมาใช้สำหรับอุตสาหกรรม โดยการนำพันธุ์ไหมจากต่างประเทศมาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศและสร้างผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งภารกิจนี้ต้องใช้เวลานานหลายปีเมื่อสำเร็จแล้วจากนั้นจึงนำไปขยายผลส่งต่อและส่งเสริมให้กับเกษตรกรทั้งเกษตรกรทั่วไป และผู้สนใจเป็นเครือข่าย Contract Farming ที่มาจากโรงเรียนสอนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วย”สร้างแรงจูงใจให้ Contract Farming ด้วยการเพิ่มผลตอบแทน

ปัจจุบันกลุ่มจุลไหมไทย มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายประมาณ 5,000 ครอบครัว ใน 39 จังหวัด ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้เป็นกลุ่มที่บริษัทเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงในรูปแบบ Contract Farming พร้อมกับการประกันราคารับซื้อรังไหมตามคุณภาพของผลผลิต

โดยในส่วนของราคาประกันนั้นจะมีการประกาศราคาล่วงหน้าก่อน 1 ปี หรือในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ที่สำคัญยังให้มีการยืนราคาเดิมและให้ราคาที่เป็นธรรมโดยไม่เคยมีการลดราคาประกัน แต่จะเป็นการเพิ่มราคาประกันให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้หันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยสร้างกลยุทธ์พัฒนาสายพันธุ์ไหมให้เป็นจุดแข็ง

คุณจงสฤษดิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่ทำให้ ‘กลุ่มจุลไหมไทย’สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ ‘สายพันธุ์ไหมที่มีคุณภาพ และเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก’ จนทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้พัฒนาสายพันธุ์ไหมทั่วโลกมีความต้องการซื้อเพื่อไปขยายต่อ

โดยที่ผ่านมาตนได้ให้ความสำคัญในการศึกษาและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการส่งไข่ไหมไปเพาะพันธุ์และทดลองเลี้ยง เช่น สาธารณรัฐมาดากัสการ์, คิวบา, อินเดีย และสปป.ลาว. เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้พันธุ์ไหมแข็งแรงเลี้ยงง่ายมีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายของไทยได้ดีแม้ในช่วงฤดูฝนที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ซึ่งจะนำไปสู่การให้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ มีคุณภาพเส้นไหมเป็นที่ยอมรับของตลาด

ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการการันตีว่า ‘กลุ่มจุลไหมไทย’สามารถควบคุม Supply Chain หรือขั้นตอนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตามแนวคิด 'From Soil to Silk' ทำให้เป็นเจ้าแรกในโลกที่ได้รับรองเส้นไหมออร์แกนิคตาม มาตรฐาน Global Organic Textile Standards (GOTS) จาก Control Union

ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบจากยุโรปที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมาตรฐาน Organic Thailand จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นไหมที่เป็นวัตถุดิบสำคัญนำไปสู่การผลิตสินค้าในแบบพรีเมียมได้อย่างลงตัวมุ่งชิงส่วนแบ่งตลาดไหมพร้อมหนุนประเทศไทยขึ้น TOP 3 ของโลก

สำหรับสถานการณ์การผลิตเส้นไหมปัจจุบันของโลกพบว่ายังอยู่ในสถานการณ์การขาดแคลนรังไหมและเส้นไหมนับตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตไหมรายใหญ่ที่ครองตลาดโลก 80% ลดการผลิตไหมลงอีก 10% เนื่องจากคนรุ่นใหม่หันไปทำงานในเมืองมากขึ้นและลดความสำคัญของงานเกษตรกรรมลงทำให้ราคารังไหมและเส้นไหมในตลาดโลกขยับสูงขึ้นตามไปด้วย

ขณะเดียวกันยังถือเป็นโอกาสดีของไทยที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งในตลาดโลก เช่นเดียวกับ ‘กลุ่มจุลไหมไทย’ ที่เล็งเห็นช่องว่างในการทำตลาดดังกล่าว โดยขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตไหมให้ได้มากขึ้นอีกเท่าตัว หรือจากเดิมที่มีกำลังการผลิต 2,000 ตัน/วัน เป็น 5,000 ตัน/วัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นกลุ่มธุรกิจที่ผลิตเส้นไหมจากอันดับที่ 4 สู่อันดับที่ 3 ของโลกได้

“ปัจจุบันไหมของเราถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเป็นวัตถุดิบสำคัญให้กับแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง ทั้งยังต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอลเลคชันพิเศษที่ทำจากไหมออร์แกนิคที่มีความพิเศษได้ ซึ่งกว่า 90% ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศไทยจะเลือกใช้สินค้าของเราเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการผลิตเครื่องนุ่งห่มในประเทศญี่ปุ่นที่นำไหมของเราไปผลิตชุดกิโมโนเพราะเขาเล็งเห็นว่าเนื้อผ้ามีความพิเศษและโดดเด่นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคมีความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง”‘ไร่กำนันจุล’ กับแนวคิดการส่งมอบคุณค่าจากเกษตรกรสู่ลูกค้า

คุณจงสฤษดิ์ กล่าวถึงในช่วงท้ายกลุ่มธุรกิจสินค้าเกษตรโดย บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด ว่าปัจจุบันมีสินค้าเกษตรคุณภาพภายใต้แบรนด์ ‘ไร่กำนันจุล’ อาทิ ปลาส้ม, ผักสด, ผลไม้สด, และน้ำผลไม้เข้มข้น เป็นต้น พร้อมทั้งมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้ปรับลดจำนวนรายการสินค้าเกษตรที่ในอดีตอาจมีมากเกินไป แล้วเปลี่ยนมาเป็นโฟกัสกลุ่มสินค้าเกษตรที่มี Demand และความต้องการตลาดสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน ยังมีการนำระบบ Contract Farming ซึ่งเป็นแนวทางที่ตนมองว่าเหมาะสมกับ ‘กลุ่มจุลไหมไทย’ ที่มีความคุ้นเคยและเชี่ยวชาญมาใช้ในการจัดการเพื่อความสม่ำเสมอของแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและจัดจำหน่าย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในหารบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตขายแน่นอน ด้วยการประกันรายได้หรือประกันราคาสินค้าล่วงหน้า หรือกระตุ้นให้เกษตรกรยกระดับคุณภาพด้วยการเพิ่มราคาให้ตามเกรดวัตถุดิบรวมทั้ง ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์อย่าง Sansiri Backyard สร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างของคอนโดมิเนียมให้กลายเป็นฟาร์มผักปลอดสารที่บ่มเพาะให้คนเมืองมีโอกาสสัมผัสกับวิถีการใช้ชีวิตสุขภาพดีทั้งกายใจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับมี Chul Farm at Sansiri Backyard ที่ซอยสุขุมวิท 77 เป็นสวนเกษตรออร์แกนิคตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพสำหรับคนเมือง

“สำหรับ‘ไร่กำนันจุล’ ถือเป็นธุรกิจภาคการเกษตรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นผู้ส่งมอบคุณค่าจากเกษตรกรไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภคด้วยความเอาใจใส่ ซึ่งในอดีตจากที่มีรูปแบบเป็นร้านขายของฝาก แต่ขณะนี้เราได้มุ่งจับกลุ่มตลาดที่เป็นคนเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาร้านขายปลีกไปยังแหล่งที่มีคนพลุกพล่านทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อทำให้คนเมืองได้รับสินค้าเกษตรจากเกษตรกรตัวจริงอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น”

ธุรกิจที่ ‘กำนันจุล คุ้นวงศ์’ ได้ริเริ่มและก่อตั้งขึ้นเมื่อ 85 ปีก่อน ได้สร้างคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยทั้งยังก่อให้เกิดผลผลิตมากมายในชุมชนใกล้เคียง เมื่อมาถึงยุคของทายาทธุรกิจรุ่นที่ 3 อย่าง ‘คุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์’ ยังได้พัฒนามาสู่การสร้างเครือข่ายขยายไปสู่เกษตรกรในวงกว้างด้วยระบบ Contract Farming ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้คนในประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการต่อยอดพันธกิจและนำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จพร้อมกับเติบโตร่วมกันกับภาคเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน


รู้จัก ‘กลุ่มจุลไหมไทย’ เพิ่มเติมได้ที่ : 
https://www.chulthaisilk.com/aboutus
https://www.kamnanchul.com/

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’ SME in Focus

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจขอ...
155827 | 09/06/2020
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021 SME in Focus

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจข...
132642 | 21/01/2021
รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์ SME in Focus

รู้จักทฤษฎี 6W1H ตัวช่วยค้นหาลูกค้าของธุรกิจออนไลน์

6W1H เป็นสูตรที่ถูกนำมาใช้วิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยมีการตั้งคำถามและตอบโจทย์ว่า ใคร (Who), จะทำอะไร (What), ที...
119824 | 24/11/2020
banner